Úvod Záruka a reklamace

Záruka a reklamace

Firma CZRING s.r.o. se sídlem v Praze 4 – Modřanech, Vazovova 3229/1 IČO: 25 11 12 72, 

zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 50505, (dále jen "CZRING") vydává tento

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO INTERNETOVÝ OBCHOD www.abcfotopotřeby (dále jen IO),

kterým se upravují podmínky pro právo kupujícího na vrácení zboží z IO nebo umožňují bezplatné opravy výrobku zakoupeného v IO na základě výrobcem stanovené záruky, popřípadě určují další práva smluvních stran.

CZRING je při prodeji výrobku povinen zákazníkovi dostatečně včas před uzavřením kupní smlouvy poskytnout informace tak, aby se zákazník mohl seznámit zejména s hlavními vlastnostmi výrobku, jeho cenou, způsobem dopravy, úhradou kupní ceny a lhůtou dodání objednaného výrobku.

Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupeného výrobku, u prodeje zboží na splátky určuje okamžik přechodu vlastnictví příslušná smlouva.

Záruční doba výrobku se počítá od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků 24 měsíců od data převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba buď vyznačena v záručním listu nebo prodejním dokladu přikládaném k výrobku. Každou reklamaci zákazník uplatňuje přiložením kopie prodejního dokladu a záručního listu, pokud byl tento zákazníkovi vydán.

1. Vrácení zboží

Kupující má právo:

Nepřevzít zboží od dopravce v případě zakoupení zboží na IO www.abcfotopotřeby.cz při doručení jiného typu zboží nebo dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou (objednávkou kupujícího) a dále při dodání zboží v poškozeném obalu nebo bez příslušných daňových či prodejních dokladů. V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do souladu s kupní smlouvou, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Kupující je oprávněn vrátit zboží (odstoupit od smlouvy) do 14 dnů od prokazatelného převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce na adresu CZRING s.r.o., Vazovova 3229/1.

2. Reklamace

Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu.

Reklamaci lze uplatnit u kterékoli servisního střediska výrobce zboží nebo výrobek odeslát na výše uvedenou poštovní adresu firmy CZRING či uplatnit osobně u společnosti CZRING u pověřeného reklamačního pracovníka. Tato místa rozhodnou urychleně o oprávněnosti reklamace. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zaviněním kupujícího nebo jeho přirozeným či morálním opotřebením. O nárocích kupujícího vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou při převzetí zboží rozhodne vždy autorizovaná servisní opravna.

Reklamace se nevztahují na případy:

  • vznikla-li závada nebo poškození nesprávným užíváním, jednáním v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele
  • nedovolených zásahů do přístroje
  • nese-li předložený "Záruční list" známky změny údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od čísla zapsaného v "Záručním listu"
  • vady, která vznikla běžným opotřebením
  • spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
  • živelné katastrofy 

Reklamaci je možné uznat pouze v případě

  • že se vada vyskytla v záruční době - kupující předloží řádně a čitelně vyplněny "Záruční list" nebo prodejní doklad

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Termíny pro vyřízení reklamace

Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Záruční doba výrobku se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze autorizovaný servis nebo pověřený pracovník prodejce.

Reklamace se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.